ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της δ.ε.υ.α Aβδήρων»

04.09.23 Δευτέρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της δ.ε.υ.α Aβδήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της δ.ε.υ.α Aβδήρων»

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατασταση συστηματος ελεγχου διαρροων σε υφισταμενα δικτυα μεταφορας και διανομης νερου της δ.ε.υ.α Αβδηρων» προϋπολογισμού 4.541.723,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352416

E-mail: info@avdera.gr

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512 Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) η οποία έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr .

3. Κωδικός CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης», 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού και του ποσοστού του μη τιμολογούμενου νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων και πιο συγκεκριμένα των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης καθώς και η εγκατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης παροχών, καταναλώσεων, διαρροών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού στα εσωτερικά δίκτυα,όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ50/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι

10. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής της Αριθμ.50/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 11/10/2023 και ώρα 13:00 (άρθρο 121 του N. 4412/2016).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. ΣΑΤΑ 075).Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075, Αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023 / 18-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου με θέμα «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU..

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 901/1-8-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013195094, ΑΔΑ 6ΧΞ0ΟΕ34-ΩΝΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 στον ΚΑΕ 11.04.09 με ποσό 3.662.680,00 € και έλαβε α/α 63/2023 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα (ΔΕΥΑ Αβδήρων )

15. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της προκήρυξης και της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.avdera.gr.


Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία