ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

26.01.24 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για 2 χρόνια, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 160.600€ άνευ του Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με την αρ. 5/2024 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ» (CPV): 14212110-4, εκτιμώμενης αξίας 60.000 πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ Β : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)» (CPV): 14212200-2, εκτιμώμενης αξίας 7.000 πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ Γ : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265» (CPV): 24327330-4, εκτιμώμενης αξίας 72.000 πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ Δ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (CPV): 44114000-2, εκτιμώμενης αξίας 21.600 πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Δικαιούχοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-2-2024 και ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 16-2-2024 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 317271

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης .

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου avdera.gov.gr


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία