ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

16.06.23 Παρασκευή

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.544,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας της νέας πτέρυγας του δημοτικού σχολείου της Διομήδειας. Όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 28/2023μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ( www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 03/07/2023, και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 196394.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα του κάθε Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: amiskaki@avdera.gr ).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δνση:www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ