ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκίωνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 169.991,60 €

06.06.22 Δευτέρα

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκίωνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 169.991,60 €

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκίωνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 169.991,60 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


Γενισέα, 3.06.2022

Αρ. Πρωτ: 6910


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκίωνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 169.991,60 ευρώ με το Φ.Π.Α., Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 88/2021 μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.


Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ( www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 21/06/2022, και ώρα 13:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών). Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 162620.


Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη και στη σχετική μελέτη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.


Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αντιπρόσωποι, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 2%επίτουπροϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. για κάθε τμήμα.


Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων (Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (Δικτυακός Τύπος (URL): https://www.avdera.gr)


Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος ΤσιτιρίδηςΜπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία ΕΔΩ