ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

29.06.23 Πέμπτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’ /30- 05-2008) με θέμα « Λειτουργία κυλικείων Δημοσίων Σχολείων» και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 2607 /21.4.2023)μετά την αποτυχία (άγονος) του 1/2023 διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία και η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει εκ νέο διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.


2. Την υπ’ αριθμ. 111526/Δ4 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1541/τ.Β΄/15-09-2010), που τροποποιεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 26 της αριθμ. 64321/Δ4 /16-05-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1003/τ. Β’/30-05-2008).

3. Την με αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1 (ΦΕΚ 2464/τ.β΄/25-8-2016) τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

4. Την απόφ. 17/2023 της Πράξης 4 / 2023 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων, που αποφάσισε τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου Γενισέας – ΕΕΕΕΚ Γενισέας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Γενισέας – ΕΕΕΕΚ Γενισέας, που βρίσκεται στη Γενισέα.Επισυναπτόμενα αρχεία