ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

10.10.22 Δευτέρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Αβδήρων» προϋπολογισμού 705.402,94 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

E-mail: info@avdera.gr

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr .

3. Κωδικός CPV: 34144900-7 «Ηλεκτρικά οχήματα», 34142300-7 «Ανατρεπόμενα οχήματα», 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης χωρίζεται στις παρακάτω Ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α Ηλεκτρικό VAN κλειστού τύπου με εργαλειοθήκη Συστημικό Αριθμό: 173202, σύμβασης είναι η «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για το Δήμου Αβδήρων», ΟΜΑΔΑ Β Ημιφορτηγό μονής καμπίνας τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα Συστημικό Αριθμό:173203, ΟΜΑΔΑ Γ Ηλεκτρικός Φορτωτής – Πολυμηχανήματα με παρελκόμενα Συστημικό Αριθμό: 173204, ΟΜΑΔΑ Δ Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με καρότσα ανατροπής με Πλέγμα Συστημικό Αριθμό:173205, ΟΜΑΔΑ Ε Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με πλυστικό σύστημα με σύστημα γρήγορης αλλαγής Συστημικό Αριθμό:173532,όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Αριθμ 34/2021 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι

10. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής της Αριθμ.34/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 15:00 (άρθρο 121 του N. 4412/2016). Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας/αποσφράγισης προσφορών, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η 06– 10- 2022 ημέρα Πέμπτη. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 06– 10- 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 6920/29-6-2022 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ44Ε46ΜΤΛ6-Π0Τ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 64.7132.003, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 9543/1-8-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011062206, ΑΔΑ Ω2ΖΣΩ6Γ-ΦΟΕ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 318/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

15. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.avdera.gr.


Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία