ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

10.10.22 Δευτέρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την Προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 40.837,28 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

E-mail: info@avdera.gr

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:31681500-8(Συσκευές φόρτισης)

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», όπως αναφέρεται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Αριθμ 33/2021 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής της Αριθμ.33/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 15:00 (άρθρο 121 του N. 4412/2016). Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας/αποσφράγισης προσφορών, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η 06– 10- 2022 ημέρα Πέμπτη. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 06– 10- 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00. Ο Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι α/α 171516

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 6920/29-6-2022 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ44Ε46ΜΤΛ6-Π0Τ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7326.001, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 1Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 9652/1-8-2022 (ΑΔΑΜ22REQ011062371., ΑΔΑ61Ν3Ω6Γ-Ξ50) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 319/2022καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

15. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.avdera.gr.


O Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία