ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «επισκευή και συντήρηση των οχηματων του δημου αβδήρων για τα ετη (2023 και 2024)»

08.12.22 Πέμπτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:  «επισκευή και συντήρηση των οχηματων του δημου αβδήρων  για τα ετη (2023 και 2024)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «επισκευή και συντήρηση των οχηματων του δημου αβδήρων για τα ετη (2023 και 2024)»

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2023 και 2024» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

E-mail: info@avdera.gr

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr .

3. Κωδικός CPV:[50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, [50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ,[71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως .

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αβδήρων

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα

Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 80.645,16ευρώ πλέον ΦΠΑ 19.354,84ευρώ

ΟμάδαΒ:Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών εκτιμώμενης αξίας 80.645,16ευρώ πλέον ΦΠΑ 19.354,84ευρώ

ΟμάδαΓ:Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 πλέον ΦΠΑ 5.806,45ευρώ

ΟμάδαΔ:Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 πλέον ΦΠΑ 13.548,38 ευρώ με Συστημικό Αριθμό:178503,όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Αριθμ 60/2022 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Ναι

10. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής,όπως προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή ανά Ομάδα

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 05/01/2023 και ώρα 15:00 (άρθρο 121 του N. 4412/2016). Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12/01/2023, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας/αποσφράγισης προσφορών, την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η 05– 12- 2022 ημέρα Δευτέρα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 05– 12- 2022 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 07:00:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:

Οι φορείς χρηματοδότησης και η σχετική πίστωση του προϋπολογισμού ανά οικονομικό έτος δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α

Νομικό Πρόσωπο

Χρηματοδότηση

Κ.Α.Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΠΊΣΤΩΣΗ 2023

ΠΊΣΤΩΣΗ 2024

1

Δήμος Αβδήρων

Τακτικά έσοδα

10.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

15.000,00

15.000,00

2

15.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

10.000,00

10.000,003

20.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

35.000,00

35.000,004

30.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

90.000,00

90.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

150.000,00Η δαπάνη θα βαρύνει τους παραπάνω ΚΑ του προϋπολογισμού των ετών 2023 και 2024 του Δήμου. Με την υπ’ αριθ. 1225/2022 απόφαση του ο Δημάρχου,αποφάσισε την έγκριση πολυετούς δαπάνηςτης υπηρεσίας (ΑΔΑ 6ΓΘΟΩ6Γ-Ψ6Κ)

15. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :178503

Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία