ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων » έτη 2024-2025

28.11.23 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων »   έτη 2024-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων » έτη 2024-2025

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 74/2023 μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Παρασκευή29/12/2023, και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 270156.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 πλέον ΦΠΑ 19.354,84 (CPV):[50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΟμάδαΒ:Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 πλέον ΦΠΑ 19.354,84 (CPV):[50113200-2]-Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων- (CPV): [50112200-5]-Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων, (CPV):[50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων

ΟμάδαΓ:Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 πλέον ΦΠΑ 5.806,45 (CPV):[71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,

ΟμάδαΔ:Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) εκτιμώμενης αξίας 56.451,61πλέον ΦΠΑ 13.548,39 (CPV):[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων όπως αυτές καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 74/2023 μελέτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφή δραστηριότητα

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης


Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων ( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr)Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία