ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

17.01.23 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 1/2023 μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Παρασκευή 03/02/2023, και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 181785.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 9.677,42 ευρώ (CPV):[50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

Ομάδα Β: Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 9.677,42 ευρώ (CPV):[50113200-2]-Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων- (CPV): [50112200-5]-Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων, (CPV):[50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων

Ομάδα Γ: Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.903,23 ευρώ (CPV):[71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,

Ομάδα Δ: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) εκτιμώμενης αξίας 28.225,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.774,19 ευρώ (CPV):[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων όπως αυτές καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 1/2023 μελέτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφή δραστηριότητα

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης


Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων ( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr)Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία