ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

20.10.22 Πέμπτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών (αγροτικών) εκτάσεων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι οφείλουν στο Δήμο Αβδήρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι δημοτικές εκτάσεις (αγροτικές) που θα δημοπρατηθούν είναι οι ακόλουθες:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

1./ Αγρός που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος (Τμήμα) Βελώνης με Α.Τ. 120, εκτάσεως 42.459 τ.μ. με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ : 370023602002

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμόν 22502/17-5-2004 τίτλος της Δ/νσης Γεωργίας Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Ξάνθης στον τόμο 1178 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 147.

2./Αγρός κείμενος στην περιοχή του αγροκτήματος Γκιώνας, εκτάσεως 21.760 τμ., με αριθμό τεμαχίου 182, με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ :370021101001

3./Αγρός κείμενος στην περιοχή του αγροκτήματος Γκιώνας, εκτάσεως 22.302 τμ., με αριθμό τεμαχίου 184, με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ :370021101011

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμόν 17255/1995 τίτλος κυριότητας της Δ/νσης Γεωργίας Ξάνθης της Νομαρχίας Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 1178 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 148.

4./ Αγρός- Ελαιών στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Γκιώνας έκτασης 1.963 τ.μ. με ΑΤ 474, με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ: 370021301082

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμ. 1649/23-10-1973 τίτλος της Υπηρεσίας Γεωργίας Δ/νση Γεωργίας Ξάνθης της Νομαρχίας Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στον Τόμο 1196 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 97.

5./ Ένας γεωργικός κλήρος, με Α.Τ. 347, εκτάσεως 47.505 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Πεζούλας Νομού Ξάνθης, στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού 1989-1995.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

1./ Ένας γεωργικός κλήρος που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, συνολικής έκτασης 38.344 τμ., με αριθμό τεμαχίου 585, με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ: 370210303001

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμ. 21.256/21-04-2003 τίτλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, Δ/νση Γεωργίας Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον Τόμο 1173 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 494.

2./Ένας γεωργικός κλήρος - αγρός ο οποίος βρίσκεται στην Μάνδρα, με αριθμό τεμαχίου 432, έκτασης δέκα χιλιάδων 10.300 τ.μ., ο οποίος έλαβε προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ : 370210601001

Τίτλος κτήσης: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 138901/15.01.1936 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο ΚΕ και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 103.

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμόν 683/9-8-1973 τίτλος κυριότητας της Δ/νσης Γεωργίας της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχίας Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον τόμο 1196 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 98.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

1./Ένας αγρός που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Ν. Κεσσάνης του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, Κατηγορίας Α’ με Α.Τ. 508, εκτάσεως 1.408 τ.μ. (Διανομή 1931) με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ : 370241507011

2./Ένας αγρός που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Ν. Κεσσάνης του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, κατηγορίας ΣΤ’ με Α.Τ. 264, εκτάσεως 51.656 τ.μ. (Διανομή 1931) με προσωρινό αριθμό ΚΑΕΚ : 370241415028

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμ. 1553/10-09-1973 τίτλος της Δ/νσης Γεωργίας Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον Τόμο 1178 και με αύξοντα Αριθμό μεταγραφής 235.

3./Ένας αγρός που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Ποταμιάς του Δήμου Αβδήρων, με αριθμό τεμαχίου 110, εκτάσεως 36.242 τμ., με προσωρινό ΚΑΕΚ: 370241513007

Τίτλος κτήσης: Ο υπ’ αριθμόν 20702/21-10-2002 Τίτλος κυριότητας της Δ/νης Γεωργίας Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον τόμο 1196 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 92.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ

1./ Αγρός με Α.Τ. 94 εκτάσεως 3.102,00 τ.μ.,

2./ Αγρός με Α.Τ. 376 εκτάσεως 7.308,00 τ.μ.,

3./ Αγρός με Α.Τ. 504 εκτάσεως 6.612,00 τ.μ.,

4./ Αγρός με Α.Τ.1349 εκτάσεως 1.890,00 τ.μ.,

5./ Αγρός με Α.Τ. 856 εκτάσεως 11.537 τ.μ.,

6./ Αγρός με Α.Τ.769 εκτάσεως 6.868 τ.μ.,

7./ Αγρός με Α.Τ. 1159 εκτάσεως 2.014 τ.μ.,

8./ Αγρός με Α.Τ. 63 εκτάσεως 20.437 τ.μ.,

9./ Αγρός με Α.Τ. 412 εκτάσεως 21.715 τ.μ.

10./ Αγρός με Α.Τ. 1218 εκτάσεως 0.687 τ.μ.

11./ Αγρός με Α.Τ. 1219 εκτάσεως 1.312 τ.μ.


Ισχύουν οι όροι της υπ. αριθμ. 13266/20.10.2022 σχετικής διακήρυξης η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αβδήρων (Δημοτικό κατάστημα Γενισέας, γραφείο Δημάρχου), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία