ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2024-2025 και 2025-2026».

26.01.24 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης  σχολικού έτους 2024-2025 και 2025-2026».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2024-2025 και 2025-2026».

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2024-2025 και 2025-2026» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 285.392,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (252.560,00€ πλέον ΦΠΑ)


1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512-2541352558, E-mail: pankeman@avdera.gr, Ιστοσελίδα: avdera.gov.gr

2) Κωδικός CPV: 55523100-3 «Υπηρεσίες Σχολικών Γευμάτων»

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4) Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Σκοπός της ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας έτοιμου φαγητού «catering» (πλήρες μεσημεριανό γεύμα) για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2024-2025 και 2025-2026.

5) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου avdera.gov.gr.

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης .

8) Υποβολή προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-2-2024 και ώρα 13:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 16-2-2024και ώρα 10:00 π.μ

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 317268

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 5.051,20€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13) Χρηματοδότηση Σύμβασης: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών («Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας).Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.003 ή αντίστοιχο, του προϋπολογισμού για τα έτη 2024, 2025 και 2026 του Δήμου Αβδήρων.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου avdera.gov.grΟ Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία