ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

14.02.23 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (για το σύνολο των υπηρεσιών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αβδήρων για τη θερινή περίοδο του έτους 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 145.663,96€ χωρίς το Φ.Π.Α. (24%).


1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512-2541352558, E-mail: pankeman@avdera.gr, Ιστοσελίδα: avdera.gov.gr

2) Κωδικός CPV: {75252000-7} – Υπηρεσίες διάσωσης

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4) Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Σκοπός της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών είναι η παροχή υπηρεσιών πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αβδήρων έτους 2023 (παραλία Μυρωδάτου, Μάνδρας, Πόρτο Μόλος και Cocos), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 3/2023 σχετική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α΄/31-8-2020).

5) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου avdera.gov.gr.

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έναρξης υποβολής προσφορών: 1-2-2023 ημέρα Τετάρτη.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17-2-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 23-2-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 183009

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.913,28€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13) Χρηματοδότηση Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2023 τον Κ.Α.Εξ. 15.6142.001.

14) Ειδικοί Όροι: Διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης από 01/06/2023 ή την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 30-09-2023.

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου avdera.gov.gr


Ο Δήμαρχος ΑβδήρωνΓεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία