ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ »

20.10.23 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  Του έργου :        «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ »

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό: 228.251,51 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , με προϋπολογισμό 222.883,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα ).

- CPV: 45247270-3 ( Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής ) και Κωδικός NUTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19 Οκτωβρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 222.883,88 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Iτης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. αριθμ 237 /2022 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω Διακήρυξη.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.565,03ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες

«Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD/LEADER με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1(2017ΣΕ08210000), Μέτρο 19/Υπομέτρο 19.2/Δράση 19.2.4/19.2.4.1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010865248 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2481/28-05-2020της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.)» Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων


Γενισέα 12 / 09 / 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
Επισυναπτόμενα αρχεία