ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

05.04.24 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:


Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ


Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει

δημοπρασία μειοδοτική και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου με κτίσματα) για στάθμευση οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Αβδήρων και για αποθηκευτικούς χώρους και χώρους γραφείου συνδεόμενων με την παραπάνω χρήση στον οικισμό Αβδήρων, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης (μέχρι και 25-4- 2024).

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστημα στη Γενισέα), υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Περιγραφή μισθίου

  1. Το προσφερόμενο ακίνητο (οικόπεδο με κτίσματα) να βρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων.
  2. Το οικόπεδο να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 700 τμ. και άνω, το κτίσμα της αποθήκης να έχει εμβαδόν από 100 τμ. και άνω και το κτίσμα για χρήση ως γραφείο να έχει εμβαδόν από 100 τμ. και άνω. Τα κτίσματα μπορούν να είναι συνεχόμενα εντός του οικοπέδου ή και μη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 07.00 – 15.00) από τα γραφεία του Δήμου Αβδήρων (Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας) τηλ. 2541352578. Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει

Επισυναπτόμενα αρχεία