ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΛΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕI ΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

07.09.22 Τετάρτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΛΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕI ΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΛΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕI ΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΛΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘEI ΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ

Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Σελέρου, που θα χρησιμοποιηθεί ως Νηπιαγωγείο, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης (μέχρι και 27-09-2022).

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστημα στη Γενισέα), υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Περιγραφή μισθίου

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να αναπτύσσεται σε ισόγειο κτίριο με εμβαδόν τουλάχιστον 110 τ.μ. για την κάλυψη των αναγκών 44 νηπίων, με αποκλειστική χρήση για νηπιαγωγείο και να διαθέτει:

1. Αποκλειστική είσοδο – έξοδο

2. Αύλειο χώρο τουλάχιστον 50 τμ. περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο για τον προαυλισμό των νηπίων.

3. Δύο αίθουσες διδασκαλίας και τουαλέτες νηπίων, ενηλίκων και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για την χρήση για την οποία προορίζεται. Το προς μίσθωση ακίνητο μπορεί να είναι ενιαίο ή να αποτελείται από δύο ή περισσότερα γειτονικά ακίνητα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ή έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους με εσωτερική πόρτα. Σε κάθε περίπτωση στην περίπτωση αυτή ο αύλειος χώρος του ακινήτου θα πρέπει να είναι ενιαία περιφραγμένος.

4. Δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων του διδακτηρίου καθώς και του αύλειου χώρου από άτομα με κινητικά προβλήματα, με ράμπες, εφόσον το κτίσμα με τον αύλειο χώρο έχουν διαφορά επιπέδου.

5. Για το ακίνητο θα πρέπει να έχει εκδοθεί νόμιμη πολεοδομική άδεια και για τυχόν αυθαιρεσίες θα πρέπει να έχει γίνει τακτοποίηση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 07.00 – 15.00) από τα γραφεία του Δήμου Αβδήρων (Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας) τηλ. 2541352578 & στην Οικον. Υπηρεσία του Δήμου τηλ. 2541352537. Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία