ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ

22.03.24 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ

Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει

δημοπρασία μειοδοτική και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Αλκυώνης, που θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την εφαρμογή πολιτικών του Δήμου για τον πολιτισμό, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης (μέχρι και 11-4- 2024).

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστημα στη Γενισέα), υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Περιγραφή μισθίου

  1. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό της Αλκυώνης του Δήμου Αβδήρων και συγκεκριμένα στο κέντρο αυτού.
  2. Να έχει συνολικό εμβαδόν από 70,00 έως 120,00 τμ.
  3. Να είναι ισόγειο, ανεξάρτητο και αυτοτελές, με ενιαίο χώρο. Θα διαθέτει κουζίνα.
  4. Να έχει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση
  5. Να διαθέτει θέρμανση
  6. Να διαθέτει χώρους υγιεινής
  7. Να έχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής της
  8. Να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού για τη νομιμότητα και καταλληλότητα του χώρου για τη ζητούμενη χρήση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες από 07.00 – 15.00) από τα γραφεία του Δήμου Αβδήρων (Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας) τηλ. 2541352578 & στην Οικον. Υπηρεσία του Δήμου τηλ. 2541352537. Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ