ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

24.07.23 Δευτέρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου έκτασης μέχρι 3.000 τμ. στον οικισμό του Π. Ζυγού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία χώρου αναψυχής παιδικής χαράς, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης (μέχρι και 14- 08- 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30). Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστημα στη Γενισέα), υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Περιγραφή ακινήτου

Το ακίνητο που θα αγοραστεί για τη δημιουργία χώρου αναψυχής παιδικής χαράς θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

  1. Να βρίσκεται στην περιοχή οικισμός Π. Ζυγού του Δήμου Αβδήρων
  2. Η συνολική επιφάνεια του προς αγορά ακινήτου να είναι μέχρι τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (3.000 τμ.)
  3. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιαδήποτε άλλη πράξη που επηρεάζει την κατάσταση του ακινήτου.
  4. Να έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό ή σε αγροτική οδό, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό.
  5. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά, η οποία προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνά σε κάθε περίπτωση το ποσό των 25.000€

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Δήμου Αβδήρων (Γραφείο Δημάρχου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-15.00 (αρμόδιος υπάλληλος Χατζηαναστασίου Ελένη, τηλ. 2541352578)

Για όσα δεν προβλέπονται ή δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία