ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της προμήθειας: «Δημιουργία Πολυθεματικού Πάρκου στον Οικισμό του Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου)».

19.12.23 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της προμήθειας: «Δημιουργία Πολυθεματικού Πάρκου στον Οικισμό του Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της προμήθειας: «Δημιουργία Πολυθεματικού Πάρκου στον Οικισμό του Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου)».

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία Πολυθεματικού Πάρκου στον Οικισμό του Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου)» με προϋπολογισμό:  2.078.204,85 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης Tαχ. Κωδ.: 67064 Τηλ.: 2541352416 E-mail: info@avdera.gr Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512 Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αβδήρων.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr

3. Κωδικοί CPV:

Περιγραφή

CPV

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

Αστικός εξοπλισμός

34928400-2

312.185,00 €

Εξοπλισμός παιδικής χαράς

37535200-9

291.035,00 €

Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου

37450000-7

189.980,00 €

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

31527200-8

136.000,00 €

Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς

43325000-7

205.000,00 €

Τεχνητός χλοοτάπητας

39293400-6

14.952,00 €

Πολυόργανα γυμναστικής

37442900-8

18.750,00 €

Τραπέζια αντισφαίρισης

37461500-2

6.800,00 €

Παιχνίδια στρατηγικής

37524500-2

10.800,00 €

Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων

37451000-4

59.000,00 €

Κυβόλιθοι

44111600-7

56.992,00 €

Ειδικά υφάσματα

19240000-0

6.972,00 €

Εδαφοκάλυψη

14212200-2

12.600,00 €

Χώμα

14212400-4

73.785,00 €

Εξοπλισμός άρδευσης

43323000-3

70.200,66 €

Φυτά

03451000-6

113.663,00 €

Αρδευτικά έργα

45232121-6

40.000,00 €

Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

77310000-6

2.460,00 €

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου

51220000-0

52.380,00 €

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

51100000-3

12.000,00 €

Υπηρεσία Πιστοποίησης

71631000-0

500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ


1.686.054,66 €4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά τη προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στον οικισμό Πετεινού (πρώην γήπεδο ποδοσφαίρου) στο Δήμο Αβδήρων.

Με την παρούσα προμήθεια, σκοπός του Δήμου είναι η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του εξοπλισμού της υποδομής και της αισθητικής των ελεύθερων χώρων της περιοχής επέμβασης και η δημιουργία ενός χώρου επισκεψιμότητας από διάφορες ομάδες της κοινωνίας μας ώστε ο χώρος αυτός να μπορεί να είναι προσβάσιμος σε όλους, χωρίς περιορισμούς σε κανέναν χώρο, ώστε να μπορούν να απολαύσουν κάθε δραστηριότητα του χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό υπαίθριας άθλησης, εξοπλισμό παιδικής χαράς, φυτικού υλικού και σύγχρονου αρδευτικού συστήματος.

6.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

10. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό προμήθεια ειδών της υπ’αριθ.23/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων.

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 13:00 π.μ. (άρθρο 121 του N. 4412/2016).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης σύμφωνα με:

- την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 Πρόσκληση ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» μέχρι του ποσού των 2.000.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Αβδήρων.

- το ΦΕΚ -2023-Τεύχος B-03407 που αφορά στην έγκριση της υπαγωγής του Ωφελούμενου Φορέα Δήμου Αβδήρων στο πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου) - ID 16873 – που έχει σα στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035).

- το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/64383/2536 – 13/06/2023 έγγραφο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ περί υπαγωγής, δυνάμει της ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/56033/57 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στο σχετικό έργο «(Sub.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότησή του είναι από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 16214/29.11.2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013857249, ΑΔΑ ΨΜΘΦΩ6Γ-ΙΘ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023-2024 στον ΚΑΕ 55.7322.001 με ποσό 2.078.204,85 € και έλαβε α/α 467/2023 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα (ΔΕΥΑ Αβδήρων )

15. Προδικαστικές προσφυγές: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της προκήρυξης και της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.avdera.gr.


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία