ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων»

02.06.23 Παρασκευή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»Ο Δικαιούχος Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων» με προϋπολογισμό: 352.448,29 Ευρώ προ Φ.Π.Α.

Το έργο εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.πρωτ. 1148/07-04-2023 (ΑΔΑ: 6Θ1Γ4653ΠΓ-ΛΕΗ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δ. Αβδήρων».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 147.415,93 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 201.532,36 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


CPV: 45232120-9 και Κωδικός NUTS: EL512


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 27-06-2023 ημέρα Τρίτη, καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29 – 06 - 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ενώσεως οικονομικών φορέων) που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.


Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).


Σημαντική Επισήμανση: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αβδήρων, σε Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. Η μη ορθή συμπλήρωσή του συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από το διαγωνισμό. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (7,048.97€) και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού ίσου με 10%, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.


Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».


Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Αβδήρων , αρμόδιοι υπάλληλοι Χωλίδης Στυλιανός και Τζιάτζης Αριστείδης (τηλ.: 2541352401, 2541352416 Φαξ: 2541352454, email: steliosamd@avdera.gr, aris@avdera.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Για τον Δικαιούχο Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμαρχος ΑβδήρωνΓεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία