ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 3

08.05.23 Δευτέρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 3

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI


Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω


  • Παραχώρηση έκτασης 100 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30% με δυνατότητα χρήσης ειδικής κατασκευής τύπου κιόσκι (μη μόνιμης), για την τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) επιφανείας 15 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού στη θέση παραλία Μυρωδάτου 3, του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579585,438

4531198,618

Α-Β= 10

Β-Γ= 10

Γ-Δ= 10

Δ-Α= 10

100 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Β

579582,839

4531208,274

Γ

579592,496

4531210,873

Δ

579595,094

4531201,216

Α

579585,438

4531198,618και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.


Ο διαγωνισμός θαδιεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενισέα στις 19 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη, έως 31-12-2025.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία