ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

17.01.23 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας 78.692,00€ άνευ του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αρ. 5/2023 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

• ΤΜΗΜΑ Α : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ» (CPV): 14212110-4, εκτιμώμενης αξίας 30.000 πλέον ΦΠΑ 24%

• ΤΜΗΜΑ Β : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)» (CPV): 14212200-2, εκτιμώμενης αξίας 3.500 πλέον ΦΠΑ 24%

• ΤΜΗΜΑ Γ : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265» (CPV): 44113620-7, εκτιμώμενης αξίας 30.000 πλέον ΦΠΑ 24%

• ΤΜΗΜΑ Δ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (CPV): 44114000-2, εκτιμώμενης αξίας 15.192 πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Δικαιούχοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

• Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 16-1-2023, ημέρα Δευτέρα

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16-1-2023, ημέρα Δευτέρα

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1-2-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 7-2-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

• Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 181788


Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησης της παρούσας προμήθειας ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου avdera.gov.grΟ Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία