ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης για τη «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023»

23.06.22 Πέμπτη

Περίληψη διακήρυξης για τη «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023»

Περίληψη διακήρυξης για τη «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023», CPV 15894210-6», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 171.036,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α’). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.


Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15/7/2022 και ώρα 10:00 π.μ.


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στον Δήμο Αβδήρων.


Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, τηλ.2541352512 και 2541352558.


Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι αναρτημένο και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Αβδήρων στη διεύθυνση www.avdera.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με συστημικό αριθμό: α/α ΕΣΗΔΗΣ 163359.


Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης● Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της περίληψης διακήρυξης

● Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία ΕΔΩ

Επισυναπτόμενα αρχεία