ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

13.09.23 Τετάρτη

Περίληψη Διακήρυξης    Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Αβδήρων», συνολικού προϋπολογισμού 705.402,94€ (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ.34/2021 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : Δύο (2) van κλειστού τύπου με εργαλειοθήκη, Δύο (2) ημιφορτηγά μονής καμπίνας τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα, Δύο (2) Φορτωτές – Πολυμηχανήματα με παρελκόμενα, Ένα (1) Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με καρότσα ανατροπής με Πλέγμα, Ένα (1) Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με πλυστικό σύστημα με σύστημα γρήγορης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ( www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Παρασκευή 20/10/2023, και ώρα 13:00 (λήξη υποβολής προσφορών).Οι αριθμοί συστήματος για τους διαγωνισμούς είναι ΟΜΑΔΑ Α Ηλεκτρικό VAN κλειστού τύπου με εργαλειοθήκη Συστημικό Αριθμό: 226218, ΟΜΑΔΑ Β Ημιφορτηγό μονής καμπίνας τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα Συστημικό Αριθμό:226219, ΟΜΑΔΑ Γ Ηλεκτρικός Φορτωτής – Πολυμηχανήματα με παρελκόμενα Συστημικό Αριθμό: 226221, ΟΜΑΔΑ Δ Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με καρότσα ανατροπής με Πλέγμα Συστημικό Αριθμό:226222, ΟΜΑΔΑ Ε Ηλεκτρικό φορτηγό ανατρεπόμενο με πλυστικό σύστημα με σύστημα γρήγορης αλλαγής Συστημικό Αριθμό:226223

η παραπάνω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθου κωδικούς CPV: 34144900-7 «Ηλεκτρικά οχήματα», 34142300-7 «Ανατρεπόμενα οχήματα», 34144710-8 «Τροχοφόροι φορτωτές»

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 6920/29-6-2022 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα και η προσφορά αφορά ή το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού ή το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ξεχωριστά

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση: www.avdera.gr. και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.


Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία