ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024

16.01.24 Τρίτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων , που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της Ανακοίνωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ / ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ (GRADER) ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)


8 μήνες

1

102

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών (παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 4765/2021).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΚ 67064, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Γκοβέση Γεωργίου και κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509) σε προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Αβδήρων καθώς και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και έως και την 29-01-2024.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.gr και η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία