ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2022

13.09.22 Τρίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΩΣ  31-12-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2022


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2022, συνολικά ενός (1) ατόμου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων για τις ανάγκες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτιτο οποίο με τον ΟΕΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/5991/31-12-2020 εντάσσεται ως Γραφείο στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού, ως εξής:


Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού,-Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι

ΣΕΛΕΡΟ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2022

Ένα (1)


Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην αναλυτική ανακοίνωσηκαι να την υποβάλουν, στο ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.- ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67064 υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509) σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως και την 20 -09-2022.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία