ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024

09.05.24 Πέμπτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής περιόδου 2023-2024»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ


  • Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

(Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης)


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες)

αρχίζει την Παρασκευή 10-05-2024 και λήγει την Δευτέρα 20-05-2024Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, ΤΚ 67064, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (για πρωτόκολλο) απευθύνοντάς την αίτηση στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικούυπόψη κας Ελευθερίας Μπογιατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2531352540) ήυπόψη κο Γ. Γκοβέση (τηλ. επικοινωνίας 2541352517).


Συνημμένα:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024


ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ-ΤΕ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021


ΕΙΔ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ» 03-01-2024

Επισυναπτόμενα αρχεία