ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαΐου 2023

04.05.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαΐου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Μαΐου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 8 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 5525/20-04-2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών ακινήτων (δύο στην παραλία Μυρωδάτου και ένα στην θέση Λεύκιππος) του Δήμου Αβδήρων για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
  2. Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 5528/20-04-2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
  3. Αποδοχή μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  5. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Σύνταξη κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με απευθείας ανάθεση (εισηγητής: Γεωργακάκης Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία