ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Μαίου 2024

07.06.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Μαίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Μαίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 11 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Τροποποίηση της Απόφασης 139/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΟΤΑ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, β) της Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΟΤΑ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, γ) του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) της συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) της παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 2024» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Αποδοχή της μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΒΔΗΡΩΝ 2024» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων» ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (1) ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έντεκα (11) μηνών στους Παιδικούς Σταθμούς με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης «Αγία Παρασκευή» για οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνδρας για οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμιάς για οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φελώνης για οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης εορτής Αγ. Παντελεήμονος (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Εξέταση αιτήματος του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πόρτο Λάγος για οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση δαπάνης για επέκταση ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία