ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

06.09.22 Τρίτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 232.711,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ.206 Ν. 4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και σύμφωνα με τα άρθρα 207 του Ν.4820/2021 (Α’130) και του άρθρο 57 του Ν.4921/2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία