ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2023

09.06.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 228.251,51 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης της αριθ. 16/2023 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ΟΜΑΔΑΣ 2: Απορριμματοφόρο όχημα» (Υποέργο 4) της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 186.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού,τευχών δημοπράτησης της αριθ. 28/2023 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 187.544,15 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 823/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Υποέργο 2ο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση των «πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υποέργο 2ο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, μετά την συμμόρφωση του Δήμου με την Αριθ. 823/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Αποδοχή της αριθ. 52/2023 μελέτης της δράσης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για τον έλεγχο στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Έγκριση του πρακτικού για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνδρας για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμιάς «Άγιοι Ανάργυροι» για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού και επιμορφωτικού Συλλόγου κατοίκων & φίλων Σελέρου για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φελώνης για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» στις εκδηλώσεις του τοπικού ανταμώματος Σαρακατσάνων Ξάνθης 2023 και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία