ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Δεκεμβρίου 2023

01.12.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Δεκεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 6 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του πρακτικού για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του πρακτικού Νο3 για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α Αβδήρων» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση του πρακτικού Νο3 για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» και κατακύρωση του διαγωνισμού για τα τμήματα C: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», D: «ΗΧΗΤΙΚΟΣ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο του νέου κτιρίου του Δημοτικού σχολείου Διομήδειας του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου σε Επιστημονική Ημερίδα, στην Αλεξανδρούπολη στις 15 Δεκεμβρίου και εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Κατάρτιση του σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία