ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Σεπτεμβρίου 2023

01.09.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ“  και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2023-2024 για το χρονικό διάστημα έως την υπογραφή σύμβασης βάσει της αρ. πρωτ: 2339/21.2.2023 αρχικής διακήρυξης του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία