ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2022

01.07.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 5 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων του Δήμου Αβδήρων χρήσης έτους 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ε.Ε.Λ. ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Βελτίωσης του Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Έγκριση τευχών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Αβδήρων», προϋπολογισμού 756.141,89€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 8. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Υποέργο 1) στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της 143/2022 απόφασης συμμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής με την 776/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) (εισηγητής: Αριστείδης Τζιάτζης, Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού)
 9. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκίωνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων”)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Αριστείδης Τζιάτζης, Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού)
 10. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Αβδήρων έτους 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση της αριθ. 22/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων με θέμα: «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2022 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Έγκριση της αριθ. 26/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων με θέμα: «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2022 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία