ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2022

27.10.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 31 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Αποδοχή ανάληψης της υλοποίησης και  χρηματοδότησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων»  του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» απο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0) (εισηγητής: Δήμαρχος)

Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 1519/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2022-2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής στον οικισμό Σούνιο του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης και Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο, στις 21-23/11/2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία