ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Μαΐου 2022

26.05.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Μαΐου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30-05-2022


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Ανάθεση δικαστικής υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη δικάσιμο της 30ης-5-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, στην οποία συζητείται η υπ’ αριθ. κατάθεσης αίτηση ΓΑΚ 44252/2022 και ΕΑΚ 4754/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α6 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 78157 ΕΞ 2021/30-6-2021 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (1864 Β ́) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (2198 Β), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (2697Β’), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (3072Β ́) και 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (1798 Β ́) όμοιες (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση της αριθμ. 88/2021 μελέτης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκιώνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων υπερβολικά χαμηλών προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» προϋπολογισμού 640.000,00 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 776/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Υποέργο 1) στα πλαίσια του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Εξέταση αιτήσεων διαγραφής οφειλών και καθορισμός επιστρεπτέων ποσών (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
  7. Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία