ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαίου 2023

25.05.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 29η Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Αποδοχή μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 437.035,88 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 6561/08-05-2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
 4. Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 6565/08-05-2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
 5. Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 6573/08-05-2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)
 6. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Π. Ζυγού για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε εκπαιδευτική - ψυχαγωγική εκδήλωση με το Εκπαιδευτικό Πλανητάριο StarLab (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού για τη διοργάνωση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων με το διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΑ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής στον οικισμό Μυρωδάτο και επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία