ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου 2023

25.08.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στη Δ.Ε. Σελέρου Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων & Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
 2. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 228.251,51 € (χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων & Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
 3. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του πόρτο Λαγός και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων » και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
 4. Έγκριση του πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων & Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
 5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού,τευχών δημοπράτησης της αριθ. 34/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Αβδήρων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 705.402,94 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού,τευχών δημοπράτησης της αριθ. 33/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.837,28 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 7. Έγκριση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024» μέσω της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης - Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Εξέταση αιτήματος υπαγωγής οφειλετών του Δήμου Αβδήρων στην πάγια ρύθμιση οφειλών του ν. 4152/2013 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Βεβαίωση αδυναμίας και ανάθεσης τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου του Δήμου και λοιπών λογιστικών υπηρεσιών υποστήριξης σε εξωτερικό λογιστή (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Σύνταξη κατάστασης οικονομικά αδύνατων δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέων παροχών και μετατόπιση στύλων σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Κατάρτιση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων