ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2022

24.11.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2023, 2024 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης της αριθ. 60/2022 μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»για τα έτη 2023 και 2024, ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αβδήρων έτους 2022» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 353.400,00 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)

Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία