ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Δεκεμβρίου 2022

23.12.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του υπ’ αριθ. 16091/15-12-2022 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση του υπ’ αριθ. 16088/15-12-2022 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2023, 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση της αριθ. 190/18.11.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.ΛΤ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση της αριθ. 192/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Έγκριση της αριθ. 193/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση της αριθ. 194/19.12.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «5η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2022» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού δικτύου ύδρευσης γραμμής Λάγους», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 72185/1-11-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό Πρόσκλησης: Π86-0.6 και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΕΥΑ Αβδήρων για την υλοποίηση της πράξης (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
 10. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Σύνταξη σχεδίου 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών έως 10€ προς Ο.Τ.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 130,46€ στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία