ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου 2023

23.06.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων» και πρόσκληση αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό και κρίνεται "ασυνήθιστα χαμηλή" προϋπολογισμού 578.445,59 € (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση του παραδοτέου Α του Σταδίου Α της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση πρακτικού 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 95.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων του Δήμου Αβδήρων χρήσης έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Σύλλογο Ποντίων χορευτών Ξάνθης «Τραντέλλενες» για μουσικοχορευτική εκδήλωση και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτού «Αγ. Γεώργιος» για τη διοργάνωση παραδοσιακής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Οικονομική ενίσχυση του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Αβδήρων στο Πρόγραμμα της Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG NEXT Black Sea Basin για το έργο με τίτλο: “Protecting the migratory and endemic, threatened birds of the Black Sea Basin / Προστασία των αποδημητικών και ενδημικών, απειλούμενων πτηνών της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και με διακριτικό τίτλο “BLACKBIRD” (εισηγητής Δήμαρχος)
  10. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία