ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου 2022

24.01.23 Τρίτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 27 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του υπ’ αριθ. 818/23-1-2023 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του υπ’ αριθ. 815/23-1-2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση πρακτικού 2 εξέτασης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 353.382,08 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Έγκριση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αβδήρων» καθορισμός των όρων δημοπράτησης του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση μελέτης για την υποβολή του έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αβδήρων" (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αβδήρων" (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.10.2022 έως και 31.12.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και καθορισμός όρων διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  10. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία