ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Απριλίου 2023

21.04.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Απριλίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Απριλίου 2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 26 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 228.251,51 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)

Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5430/18-04-2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ¨Προμήθεια Η/Ύ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 5612/21.04.2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση του πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης προσφοράς του αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξέταση αιτήσεως με αριθ. Πρωτ. 5424/18.04.2023 του Ο.Δ. για αποζημίωση από ατύχημα του αυτοκινήτου με εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (εισηγητής: Δήμαρχος)

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 (01.01.2023 έως και 31.03.2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία