ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαρτίου 2023

20.03.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 24 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες Ανακαίνισης των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets στο πλαίσιο του Έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τον Δήμο Αβδήρων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Οικονομική ενίσχυση του Ι. Ναού «Αγ. Γεωργίου» Ν. Ζυγού του Δήμου Αβδήρων για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία