ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου 2022

19.08.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 23 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του 1Ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό για τη «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023» (εισηγητής Δήμαρχος)
  4. Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής - Απόφαση περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από διοικητική σύμβαση (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία