ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Ιουλίου 2022

21.07.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Ιουλίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 21 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.790.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Αβδήρων – Κατανομή των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων και του Δήμου Αβδήρων για την Πράξη: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Δήμου Αβδήρων)
  5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σελίνου Βιστωνίδας Δήμου Αβδήρων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.04.2022 έως και 30.06.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  7. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Σύνταξη σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  10. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία