ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου 2023

17.11.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 20 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αβδήρων έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Σύνταξη του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2024 και 2025» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης της αριθ. 74/2023 μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»για τα έτη 2024 και 2025, ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)

Παραλαβή της Β’ Φάσης της μελέτης : «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)

Καθορισμός ανταποδοτικών Δήμου Αβδήρων -ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - Ειδικό τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων - Δικαίωμα Ενταφιασμού Δήμου Αβδήρων για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Καθορισμός όρων απευθείας εκμίσθωσης τμήματος της δημοτικής έκτασης (αγροτεμάχιο με αριθμ. 858) εκτάσεως 23.734 τ.μ. στο αγρόκτημα Μαγικού, για τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα παράτασης (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξέταση αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κουτσού «Άγιος Γεώργιος» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Κατάρτιση του σχεδίου της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων