ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Ιουλίου 2023

20.07.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Ιουλίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 24 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την αριθ. 1065/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη» (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
  2. Έγκριση των πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, μετά την συμμόρφωση του Δήμου με την Αριθ. 1065/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
  3. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 10319/14-7-2023 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
  4. Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων & Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
  5. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέων παροχών και μετατόπιση στύλων σε οικισμούς του Δήμου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ξάνθης για τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική εκδήλωση και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αβδήρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» 2021-2027, «Δράση ESO4.11.γ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία