ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2023

29.09.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 2 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 1302/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2023-2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών δημοπράτησης της αριθ. 28/2023 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ», για τα τμήματα Β: «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», Τμήμα C: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», D: «ΗΧΗΤΙΚΟΣ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και F: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ» για τα οποία δεν αναδείχθηκε ανάδοχος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 71.884,56 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Κατάρτιση του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων


Επισυναπτόμενα αρχεία