ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου του 2022

11.11.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου του 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου του 2022

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2022-2023 για το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης-αναστολής με αριθμό καταχώρησης ΑΚ 120/4-11-2022 της εταιρείας «Βαλσάμη Φωτεινή» εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά και την υπογραφή σύμβασης βάσει της Αρ.Πρωτ: 7738/23.6.2022 διακήρυξης του Δήμου Αβδήρων». (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό: «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» (υποέργο 2 στο πλαίσιο της πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων”) (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση η μη του πρακτικού I έλεγχου δικαιολογητικών για την αξιολόγηση της προσφοράς για την “Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο «Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας»” (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση η μη υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 530.000,00€» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών έως 10€ προς Ο.Τ.Α (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία